Krus

Możliwość komentowania Krus została wyłączona 1

gospodarka (10)Osobom podlegającym ubezpieczeniu społecznemu rolników zasiłki przyznają i wypłacają organy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a innym ubezpieczonym oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, emerytom i rencistom organy rentowe, a pozostałym osobom ośrodki pomocy społecznej w gminach. Przyznanie zasiłku następuje w formie decyzji, od której przysługuje odwołanie w trybie przewidzianym dla świadczeń z ubezpieczenia społecznego, z tym że dla decyzji wydanych przez ośrodki pomocy społecznej w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (jako zadanie zlecone gminie do organu wojewódzkiego i ewentualnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego). W trybie więc odwoławczym został zachowany dotychczasowy dualizm właściwy dla rozdziału spraw z ubezpieczenia społecznego od spraw pomocy społecznej przy pozostawieniu bez zmian właściwości dotychczasowych organów i sposobu przyznawania i wypłaty rozpatrywanych zasiłków. Zasiłki są wypłacane najdalej do dnia 15 następnego miesiąca kalendarzowego, a w przypadku nabycia prawa po raz pierwszy (ponownego ustalenia) nie później niż w ciągu 30 dni od dnia przedstawienia dowodów niezbędnych do wypłaty. Wypłaca się je poczynając od miesiąca kalendarzowego, od którego ustalono do nich prawo. Jeżeli odmowa wypłaty (ustalenia wysokości) była następstwem błędu wypłacającego, wypłata może nastąpić najdalej za 3 lata wstecz.

admin

View all contributions by admin

Similar articles